Hipernatrijemija

0
235

Hipernatrijemija je povišenje natrijuma u serumu preko 148 m mol/L.Natrijum predstavlja glavni katjon ekstraćelijske tečnosti.U odredjivanju osmolalnost ekstraćelijske tečnosti koncentracija natrijuma  u serumu je  glavni faktor,  koja može da se koriguje u dijagnostici poremećaja vodenog bilansa.Žedj i unos vode su značajni u patogenezi hipernatrijemije.Ukoliko nema potreba za unošenje vode i ne postoji poremećaj žedji neće doći do hipernatrijemije.Zato je povezana sa nemogućnošću da se pije ili sa poremećajem osećaja žedji, vidi se pri nedovoljnoj nadoknadi tečnosti.
Klinička slika:hipernatrijemija se manifestuje uznemiravanjem, ataksijom, drhtavicom, nestabilan hod, mentalna konfuzija, grčevi, spastičnost.
Dijagnoza: se postavlja na osnovu kliničke slike i odredjivanjem serumskog natrijuma.
Lečenje: se sprovodi smanjivanjem nivoa natrijuma, primena diuretika i dijalize (kod bubrežne insuficijencije) sa nadoknadom izgubljene tečnosti sa 5% glikozom.

POSTAVI ODGOVOR