Agnozija

0
296

AgnozijaAgnozija je nesposobnost prepoznavanja i shvatanja vizuelnih, taktilnih i slušnih sadržaja koji su prethodno bili poznati.
Uzrok nastanka
Agnozija nastaje kao posledica disfunkcije sekundarnih senzornih područja u mozgu (okcipitalni i parijetalni režanj). Uzrok nastanka mogu biti različita patološka stanja koja dovode do oštećenja mozga (insult, demencija, neurološki poremećaji).
Klinička slika
Postoji nekoliko vrsta agnozija:

Auditivne agnozije – nesposobnost prepoznavanja zvukova i/ili glasova.

•    Agnozija zvukova  (psihička gluvoća)
•    Agnozija muzike (amuzija)
•    Agnozija reči (gluvoća za reči): ne razume glasan govor, ne može da ponovi reči, ne može da piše po diktatu.

Vizuelne agnozije – nemogućnost prepoznavanja predmeta i oblika na osnovu vidnih informacija.

•    Simultanoagnozija – iako osoba može dobro da vidi pojedine delove predmeta, ne može ih strukturisati u jednu celinu.
•    Agnozija predmeta  
•    Agnozija boja
•    Agnozija lica (prosopagnosia)
•    Agnozija grafičkih simbola (alexia)
•    Agnozija prostora (spacijalna agnozija)

Taktilne agnozije ili astereognozije – nemogućnost prepozavnavanja predmeta čulom dodira

•    Hemi – asomatognozija
•    Anozognozija
•    Autotopoagnozia
•    Agnozija prstiju
•    Agnozija ekstremiteta desno – levo
Lečenje
Lečenje je simptomatsko i suportivno. Cilj terapije je da se ukloni primarni poremećaj  koji je uzrokovao agnoziju.

POSTAVI ODGOVOR