Sinkopa

0
280

sinkopaSinkopa se defmiše kao tranzitorni gubitak svesti i posturalnog tpnusa, ograničenog trajanja sa spontanim oporavkom.Presinkopa je stanje u kome bolesnik ima tegobe koji upozoravaju namogući nastanak sinkope, ali u kome ne dolazi do gubitka svesti.

Etiologija:

Sinkopa je uzrokovana poremećajem perfuzije centralnog nervnog sistema. Poznato je da prestanak cerebralne cirkulacije u trajanju od 10 sekundi, dovodi do gubitka svesti. Osnovni uzroci sinkope su: neurogeno posredovani refleksni poremećaji (vazovagalna sinkopa, sinkopa karotidnog sinusa, sinkopa na kašalj), kardijalna oboljenja (poremećaji ritma po tipu disfunkcije SA i AV. čvora, supraventrikularne i ventrikulame tahikardije, koronama bolest, valvulame bolesti, plućna embolija), cerebrovaskulama oboljenja (krvarenje u CNS, subclavian steal syndrome, epilepsija), ortostatski i disautonomni poremećaji (idiopatska posturalna hipotenzija, dijabetična neuropatija), metabolički poremećaji (hipokapnija, hipoglikemija):

Klinička slika:

Za pojedine uzroke sinkope bolesnici daju karakterističnu anemnezu, pa je tako gubitak svesti pri nekom bolnom ili neprijatnoin isknstvii tipićan za vazovagalnu sinkopu, stimulacija područja bifurkacue karotidnc artcrije za sinkopu karotidnog sinusa, dizanje mku ili gubitak svesti pri naglom ustajanju, za idiopatsku posturalnu hipotenziju. Bolesnici se neposredno, pre gubitka svesti, žale na opštu slabost, svetlucanje pred očinia i zujanje u  ušima, ali sinkopa veoma često nastaje i bez upozoravajućih znakova. Bolesnici su, uglavnom, bledi sa ubrzanim pulsom. Kontrola slinktcrP B gubi samo u bolesnika sa epilepsijom.

Dijagnoza:

Fizički pregled ukazuje na odredene uzroke sinkope. Kod bolesnika sa aortnoin stcnozom čuje se sistplni Sum nad aortom. kod bolesnika sa insultom u CNS može doći do pareze ili paralize, dok kod bolesnika Sa ortostatskom faipntcnzijom postoji razlika > 25 mmHg u sistolnom krvnom pritisku merenom u sedećemi ležećempoložaju. Svakom bolesniku sa sinkopom treba uraditi EKG kako bi se isključila disfunkcija SA čvora, A V blok ili akutni iniarkt imokarda kao mogući uzročnici. Holter monitoring je indikovan u bolesnika u kojih postoji sumnja na neku od navedenih srčanih bolesti, a koja nije mogla biti isključena ili dokazana standardnim EKG-om. Ehokardigrafija je indikovana u bolesnika u kojih se sumnja na valvularne uzroke sinkope, najčešće aortnu stenozu. Test fizičkim opterećenjem i koronarografija su indikovani u bolesnika u kojih se sumnja na ishemijsku bolest srca kao mogućeg uzročnika. Laboratorijske analize mogu biti od koristi u otkrivanju metaboličkih uzroka sinkope. Tilt-table test se radi u bolesnika sa sum- njom na sinkopu uzrokovanu refleksnim poremećajem. Elektroencefalografiju i CT mozga treba rezervisati za bolesnike u kojih se sumnja na cerebrovaskularne poremećaje.

Terapija:

Bolesnika sa sinkopom treba ostaviti u horizontaljiom polpžaj sa eleviranim nogama (Trendelenburgov položaj) kako bi se što brže uspostavila moždana perfuzija. Po vraćanju svesti, terapiju treba usmeriti ka otklanjanju uzročnih faktora, što je detaljno opisano u odgovarajućim poglavljima. Kod bolesnika sa vazovagalnom sinkopom, bolesnicima treba objasniti prirodu bolesti, a u težim slučajevima, primeniti i farmakološku terapiju (beta blokatori, dizopiramid, vazokonstriktori). Bolesnicima sa ortostatskom hipotenzijom treba podcrtati važnost
lagane promene položaja tela, a u bolesnika sa učestaiim tegobama, treba primeniti i ekspanziju cirkulišučeg volumena (dijeta bogata solju, fludrokortizon) ili primeniti
simpatikomimetike; agoniste alfa2 receptora, beta blokatore i/ili inhibitore sinteze prostaglandina.

POSTAVI ODGOVOR