Dekstrokardija-Situs inversus

0
349

dekstrokardija-situs-inversus

 

Dekstrokardija-Situs inversus je naziv za kongenitalno malformaciju okrenuta na desnu stranu grudnog koša sve zajedno sa promenom pozicije velikih krvnih sudova umesto sa leve strane i srčane šupljine su postavljena obrnuto.Situs inversus označava grešku prilikom embrionalnog perioda-organogeneze.Samo su predpostavke za nastanak ove anomalije navodi se delovanje toksina, lekova, alkohola, opojne droge, zračenja u toku organogeneze.

Simptomatologija:
Kod dekstrokardije srce je okrenuto svojim vrhom ka desnoj strani grudnog koša, zajedno sa krvnim sudovima koji su promenili anatomski odnos.Kod ove anomalije tegobe su retke.

 

Dijagnoza:
Postavlja se na osnovu kliničkog pregleda, srčani vrh se palpira sa desne strane.Radi se UZ srca i RTG snimak grudnog koša.Kao definitivna dijagnoza je NMR koji daje uvid u anatomiju organa.

 

Lečenje:
Kod većine bolesnika lečenje nije neophodno jer su bez tegobe.Jedini problem kod situs inversusa predstavlja transplantacija organa jer ovi pacijenti ne mogu biti donatori ni recipijenti (oni koji primaju organ ili tkivo), zbog promenjenog anatomskog oblika.

POSTAVI ODGOVOR