Home Bolesti srca i krvnih sudova
Bolesti srca i krvnih sudova
Aortna regurgitacija
05.07.2011
Aortna_regurgitacijaAortna regurgitacija označava vraćanje dela istisnutog udarnog volumena iz aorte u levu komoru usled disfunkcuju aparata aortne valvule.

Etioiogija:

Akutno nastala aortna regurgitacija može biti uzrokovana infektivnim endokarditisom, disekcijom aorte ili traumom. Hronična aortna regurgitacija može biti uzrokovana dilatacijom ascendentneaorte (idiopatska, kod hipertoničara), bikuspidnom aortnom valvulom i reumatskom groznicom (uglavnom u kombinaciji sa aortnom stenozom). U akutno nastaloj aortnoj regurgitaciji dolazi do naglog smanjenja udarnog volumena i povećanja volumena krvi u levoj komori sa ppsledičnim povećanjem pritisaka u plućnoj cirkulaciji. Ovi bolesnici su, uglavnom, u teškom stanju (plućni edem) sa ozbiljnim hemodinamskim poremećaji- ma (hipotenzija). U bolesnika sa hroničnom aortnom regurgitacijom dolazi do kompenzatorne dilatacije i hipertrofije (ekscentričnog tipa) leve komore. U terminalnoj fazi bolesti dolazi do sistolne disfiukcije leve komore, usled zamene miocita vezivnim tkivom.
Opširnije...
 
Trikuspidna stenoza i regurgitacija
05.07.2011
Trikuspidna stenoza i regurgitacijaTrikuspidna stenoza, gotovo uvek, predstavlja posledicu reumatske gro- znice i, po pravilu je udružena sa mitralnom stenozom. U kliničkoj slici dominiraju znaci mitralne stenoze. U fizičkom nalazu srećemo nabrekle vene vrata, hepatomegaliju, ascites, otok nogu, dijastolno dobovanje i zvek otvaranja trikuspidne valvule. RTG srca i pluća pokazuje dilataciju desne pretkomore, malu plućnu arteriju i oligemična pluća. Na EKG-u se često vida atrijalna fibrilacija i hipertrofija desne pretkomore (širok, dvogrbi P talas u DII). Ehokardiografski se može utvrditi etiologija i težina trikuspidne stenoze. Značajna stenoza se definiše kao gradijent izmedu desne pretkomore i komore veći od 5 mmHg. Medikamentno lečenje se zasniva na primeni diuretika, dok su druge terapijske opcije perkutana valvulotomija i hirurgija (komisurotomija, zamena trikuspid- ne valvule). Na trikuspidnoj poziciji se uvek stavljaju biološke valvule zbog izuzetno visokog rizika tromboze kod mehaničkih povreda.
Opširnije...
 
Defekt atrijalnog septuma
05.07.2011
Defekt_atrijalnog_septumaUrodene srčane mane kod odraslih se dele na mane sa primarno levo-desnim šantom (defekt atrijalnog i ventrikularnog septuma, ductus arteriosus persistens), mane sa primarno desno-levim šantom (Tetralogija Fallot) i mane bez mešanja arterijske i venske krvi (koarktacija aorte).
DEFEKT ATRIJALNOG SEPTUMA
Definiše se kao delimični nedostatak pretkomorskog septuma koji omogućava protok krvi izmedu pretkomora.

Etiologija:

Urodena mana, nastala kao posledica nepravilnog srastanja i/ili nedostatka septuma primuma i septuma sekunduma. Fizički nedo- statak dela atrijalnog septuma omogućava prelaz krvi iz leve u desnu pretkomoru (levo-desni šant), što dovodi do povećanja protoka krvi kroz pluća. Posledica povećanog protoka krvi jesu razvoj plućne hipertenzije i dilatacija desne komore. Kada pritisak u plućnoj cirkulaciji postane veći od pritiska u sistemskoj cirkulaciji, dolazi do obrtanja smera šanta, tako da krv iz desne pretkomore teče u levu (desno-Ievi šant). Ova pojava se naziva Eisenmengerov kompleks. Postoje tri tipa defekta atrijalnog septuma i to: tip primum (nalazi se nisko u septumu i to odmah ispod mitralne valvule, često je udružen sa rascepom prednjeg mitralnog listića), tip sekundum (najčešći, nalazi se na mestu fossae ovalis) i tip sinus venosum (nalazi se visoko u septumu, oko ušća gornje šuplje vene, često je udružen sa anomalnom drenažom plućnih vena).
Opširnije...
 
Defekt ventrikularnog septuma
05.07.2011
Defekt_ventrikularnog_septumaUROĐENE SRČANE MANE KOD ODRASLIH
Urodene srčane mane kod odraslih se dele na mane sa primarno levo-de- snim šantom (defekt atrijalnog i ventrikularnog septuma, ductus arteri- osus persistens), mane sa primarno desno-levim šantom (Tetralogija Fallot) i mane bez mešanja arterijske i venske krvi (koarktacija aorte).
DEFEKT VENTRIKULARNOG SEPTUMA
Definiše se kao delimični nedostatak komorskog septuma koji omogućava protok krvi izmedu komora.

Etiologija:

Embrionalni defekt arhitektonike ventikulamog septuma. U zavisnosti od lokalizacije, postoji više tipova defekta ventrikulamog septu- ma i to: perimembranozni defekt (zahvata ceo membranozni deo septuma, nalazi se ispod aortne valvule), muskularni defekt (ceo je u mišićnom delu septuma) i suprakristalni defekt (nalazi se u izlaznom traktu). VeliČina Šanta nije odredena tipom defekta već njegovom veličinom i stepenom plućne vaskularne rezistencije (manja rezistencija, veći Šant). Patoflziologija, u osnovi, odgovara patofiziologiji defekta atrijalnog septuma. Otprilike, jedna četvrtina defekta ventrikularnog septuma spontano se zatvori u detinjstvu (pretežno mali muskularni defekti).
Opširnije...
 
Tetralogija Fallot
05.07.2011
Tetralogija_FallotUROĐENE SRČANE MANE KOD ODRASLIH
Urodene srčane mane kod odraslih se dele na mane sa primarno levo-de- snim šantom (defekt atrijalnog i ventrikularnog septuma, ductus arteri- osus persistens), mane sa primarno desno-levim šantom (Tetralogija Fallot) i mane bez mešanja arterijske i venske krvi (koarktacija aorte).
TETRALOGIJA FALLOT
Predstavlja anatomsku anomaliju, koja jc deiinisana istovremenim pri- sustvom valvularne i/ili infundibularne slcnoze plućnc arterije, defektom ventrikularnog septuma, jašućom aortom i hipertrofijom desne komore.

Etiologija:

Najčešća cijanogena mana u odraslih, nastaje usled kom- pleksne promene arhitektonike srca i velikih krvnih sudova tokom embriogencze. Osnovni porcmećaj jeste subaortni defekat vetrikularnog septuma, usled koga aorta jafte nad septumom i prima krv iz obe komore (prava dekstropzicija aorte je relativno retka). U preko polovinc boles- nika se nailazi na udružene anomalije (desni luk aortc, mulitipli defekti vcntrik ularnog septuma, ductus arteriosus persistens). Cijanoza je posle- dica meSanja neoksigenirane krvi iz desne koinore i krvi u sistemskoj cirkulaciji. Od stepcna stenoze plućne arterije zavisi koliko će krvi preći kroz ventrikularni septalni defekt, iz desne u levu komoru (teža stenoza, veći desno-levi Sant).
Opširnije...
 
«PočetakPrethodna11121314151617181920SledećaKraj»

Strana 12 od 21
 

Ko je online