Nasledjivanje

0
513

nasledjivanjeFenotipska osobina može da bude odredjena od strane jednog ili više gena.Fenotip je skup vidljivih osobina živog bića, za razliku od unutrašnjih-nevidljivih osobina, jedno bez druge ne može se zamisliti.Geni odredjuju ispoljavanje jedne osobine, koji mogu biti u različitim vrstama interakcija.Na osnovu tipa hromozoma na kome se nalaze geni su:
*Autozomno-dominantno nasledjivanje
*Autozomno-recesivno nasledjivanje
*Nasledjivanje vezano za X hromozom
*Nasledjivanje vezano za Y hromozom
*Nasledjivanje ograničeno polom
*Nasledjivanje pod uticajem pola
*Polnim hromozomima
U zavisnosti interakcija (medjusobno dejstvo), nalaze se aleli jednog gena, može da se razlikuje tri osnovna tipa nasledjivanja:
-Potpuno dominantno-recesivno nasledjivanje
-Nepotpuno dominantno nasledjivanje ili intermedijarno
-Kodominantno nasledjivanje

Dominantno-recesivno nasledjivanje:

Predstavlja tip nasledjivanja, koji je rezultat interakcija genskih alela.Kod potpunog dominantnog nasledjivanja dominatan alel se isto ispoljava u homozigotnom  (AA) i u heterozigotnom stanju (Aa).Dominantan alel odredjuje sintezu nekog proteina i dovodi do nastanka odredjene osobine pa je dovoljno prisustvo samo jednog dominantnog alela da bi se ta osobina pretvorila u fenotip.Recesivni alel je nefunkcionalan i dovede do alternativne osobine.Dominantno se nasledjuju: sposobnost osećanja gorkog ukusa, feniltiokarbamid (RTS), slobodne ušne resice, sposobnost uvrtanja jezika, Rh + krvne grupe itd.

Nepotpuno dominantno nasledjivanje (intermedijarno nasledjivanje):

Pokazuje dominantan alel koji su u različitom stanju ispoljava u homozigotnom i heterozigotnom stanju.Tada se ispoljava tri fenotipa koji je oderdjen heterozigotnim genotipom (Aa), intermedijaran izmedju dominantnog AA i recesivnog homozigota aa, -ili medjuprodukt.Kod potpune dominantnosti fenotipski odnos je 3:1 a fenotipski odnos u F2 generaciji 1 (AA) :2 (Aa) :1 (aa).Primer za nasledjivanje oblika kose čoveka, ravna kosa je odredjena dominantnih alela (dominantan homozigot).Talasasta kosa označava medjuprodukt koji je odredjen heterozigotnim genotipom.Nasledjivanje oboljenja nepotpuno dominantno je na primer: talasemija, anemija srpastih eritrocita, familijarna hiperholesterolemija.

Kodominantno nasledjivanje:

Označava pojavu kada se u heterozigotnom stanju potpuno izražavaju oba dominantna alela.Na taj način se nasledjuju krvne grupe:ABO sistema, MN sistema.

Osobine dominantnih gena:

Dominantni geni pokazuju sledeće osobine:
*Ekspresivnost-izražajnost
*Penetrabilnost-probojnost
Kod nekih osoba odredjene osobine se mogu izraziti u različitom stepenu koji imaju isti genotip.To je različita izražajnost dominantnih gena, (pojava razvijenog šestog prsta u vidu zadebljanja ili do razvijanja prsta).Dominantni aleli ne moraju se ispoljavati kod neke osobe-jedinke, dok kod drugih jedinki istog genotipa ta osobina se ispoljava.To bi značilo da se ne  „probijaju“ svi genotipi u fenotipove.Procenat genotipova koji imaju mogući fenotip naziva se probojnost, koji se izražava procento osoba gde se osobina izražena u udnosu na ukupan broj osoba koje nosi dominantan gen.Potpunu probojnost odnosno 100% nosi gen koji se uvek fenotipski izražen npr. geni za krvne grupe.

POSTAVI ODGOVOR