Dexamethazon neomycin

0
2787

Dexamethazon neomycinPažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.
Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate. -Ako imate dodatnih pitanja ili nejasnoća obratite se svom lekaru ili farmaceutu.
Ovaj lek propisan je Vama i ne smete ga davati drugima. Može da im škodi, čak i kada imaju iste znake bolesti kao i Vi.
Ukoliko neko neželjenodejstvopostaneozbiljnoili primetite neko ne-žeijeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.
ŠTA JE LEK DEXAMETHASON-NEOMYCIN I ČEMU JE NAMENJEN
Lek DEXAMETHASON-NEOMYCIN sadrži dva leka za lokalnu, spoljašnju primenu, glukokortikoid deksametazon koji se koriste za smanjenje za-paljenjskog procesa, i antibiotik neomicin-sulfat koji sprečava razvoj bakterijske infekcije.
Lek DEXAMETHASON-NEOMYCIN se koristi za lečenje zapaljenja oka ili uha, kada istovremeno postoji rizik od bakterijske infekcije.
Oko:
Kratkotrajna terapija zapaljenjskih stanja oka kada istovremeno postoji rizik od bakterijske infekcije, posle isključenja postojanja virusnog i glji-vičnog oboljenja.

Uho:
Zapaljenje spoljašnjeg ušnog kanala kada istovremeno postoji rizik od bakterijske infekcije.
ŠTATREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK DEXAMETHASON-NEOMYCIN
Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bo-lest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.
Lek DEXAMETHASON-NEOMYCIN ne smete koristiti:
Ne uzimajte lek DEXAMETHASON-NEOMYCIN u slučaju da ste alergični (preosetljivi) na aktivnu supstancu ili na bilo koji drugi sastojak leka, ima-te virusnu, tuberkuloznu ili gnojnu bakterijsku infekciju oka, ili gljivičnu infekciju oka ili uha. Upotreba je kontraindikovana ukoliko postoji glau-kom (povećan pritisak u oku) ili herpetični keratitis.
Ne uzimajte lek u slučaju perforacije (pucanja) bubne opne.
Kada uzimate lek DEXAMETHASON-NEOMYCIN posebno vodite računa:
U slučaju prisustva crvenila u oku/očima nepoznatog uzroka lek ne tre-ba primenjivati zbog prisustva kortikosteroida u njemu.
Lek ne treba primenjivati duže od 7 dana ukoliko nema kliničkog pobolj-šanja, zbog toga što produžena upotreba može da dovede do asimp-tomatskog napredovanja infekcije usled efekta steroida da maskiraju znakove infekcije. Produžena upotreba može takođe prouzrokovati sen-zibilizaciju na koži (alergijski dermatitis) i porast neosetljivih mikroorga-nizama. Moguća je pojava ukrštene preosetljivosti sa drugim aminogli-kozidnim antibioticima.
Produžena upotreba leka može da dovede do adrenalne supresije (sma-njenjefunkcije nadbubrega) kod odojčadi.
U slučaju produžene ili ponavljane terapije neophodna je redovna kon-trola oka/očiju lekara radi isključivanja povišenog intraokularnog priti-ska, nastanka katarakte ili neočekivane infekcije.
Poseban oprez potreban je pri primeni leka kod pacijenata sa glauko-mom otvorenog ugla, šećernom bolešću i kratkovidošću većom od 5 dioptrija, zbog mogućnosti nastanka povišenog očnog pritiska. Aminoglikozidni antibiotik u sastavu leka može da izazove ireverzibilnu delimičnu ili potpunu gluvoću ukoliko se primenjuje na otvorenu ranu ili oštećenu kožu. lako ovaj efekat nije prijavljen kod lokalne primene u oko, ovu mogućnost treba uzeti u obzir kada se visoke doze primenjuju kod male dece ili odojčadi.
Primena drugih lekova
Obavestite svog lekara ili farmaceuta ako uzimate ili ste donedavno uzi-mali bilo koji drugi lek.
Istovremena primena sa antiholinergičkim lekovima (posebno atropi-nom) povećava rizik od nastanka povišenog oćnog pritiska.
Nisu prijavljene znaćajne interakcije sa drugim lekovima.
Uzimanje leka DEXAMETHASON-NEOMYCIN sa hranom ili pićima Nije primenljivo.
Primena leka DEXAMETHASON-NEOMYCIN u periodu trudnoće i dojenja
Pre nego što počnete da uzimate neki lek, posavetujte se sa svojim leka-rom ilifarmaceutom.
Upotreba leka u trudnoći ima mali rizik za oštećenje uha, rascep nepca ili zastoj u rastu ploda.
Lek ne bi trebalo da primenjujete u toku trudnoće i dojenja, osim ukoli-ko Vaš lekar smatra daje primena leka neophodna.
Uticaj leka DEXAMETHASON-NEOMYCIN na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama
Lek može da izazove prolazno zamagljenje vida pri ukapavanju kapi u oči. Ukoliko vid nije jasan ne treba upravljati motornim vozilom i ruko-vati mašinama.
Važne informacije o nekim sastojcima leka DEXAMETHASON–NEOMYCIN
Ovaj lek sadrži benzalkonijum-hlorid koji može izazvati iritaciju očiju, stoga izbegavajte kontakt kapi sa mekim kontaktnim sočivima. Poznato je da benzalkonijum-hlorid menja boju kontaktnih sočiva.
KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK DEXAMETHASON-NEOMYCIN Lek DEXAMETHASON-NEOMYCIN uzimajte uvektačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.
Proverite pre prve primene leka DEXAMETHASON-NEOMYCIN kapi da nije došlo do oštećenja zatvarača bočice. Operite ruke pre upotrebe ka-pi. Skinite zatvarač sa bočice, izvadite kapaljku iz kesice i stavite kapalj-ku na bočicu. Pre primene skinite zaštitni poklopac sa vrha kapaljke, a posle primene vratite zaštitni poklopac na vrh kapaljke. Ne dodirujte bilo koju površinu (uključujući oko ili uho) kapaljkom.
Lek se stavlja u oko ili uho.
Oči:
1    do 2 kapi ukapati u obolelo oko, do 6 puta na dan.
Zabacite glavu unazad.
Nežno povucite donji kapak naniže.
Ukapajte kapi u prostor između kapka i oka.
Trepnite nekoliko puta kako bi se kapi ravnomerno rasporedile.
Isti postupak ponovite i za drugo oko ukoliko je to potrebno.
Pre upotrebe kapi skinite kontaktna sočiva i sačekajte najmanje 15 mi-nuta pre njihovog ponovnog stavljanja.
Uši:
2    do 3 kapi ukapati u ušni kanal, 3 ili 4 puta na dan.
Nakrenite glavu u stranu.
Ukapajte kapi u ušni kanal.
Zadržite glavu u tom položaju 1 do 2 minuta kako bi se omogućilo prodiranje kapi.
Isti postupak ponovite i za drugo uho ukolikojeto potrebno. Terapiju treba sprovesti u najmanjoj efektivnoj dozi, za najkraće mogu-će vreme. Lek ne treba koristiti duže od 7 dana, osim ako Vaš lekar ne od-redi drugačije. Posle produžene terapije (preko 6 do 8 nedelja), primenu kapi treba postepeno obustavljati da bi se izbeglo vraćanje simptoma
i    znakova bolesti.
Ako ste uzeli više leka DEXAMETHASON-NEOMYCIN nego što je trebalo
Ako ste slučajno popili sadržajjedne bočice (10 ml), maloje verovatno da će to izazvati ozbiljna neželjena dejstva.
Primena većih doza leka od preporučenih, duži vremenski period može da izazove sistemske neželjene efekte u organizmu i da dovede do sma-
njenja funkcije nadbubrega.
Ako ste zaboravili da uzmete lek DEXAMETHASON-NEOMYCIN Ne uzimajte duplu dozu da biste nadoknadili preskočenu dozu. Propuštenu dozu leka uzmite štoje pre moguće. Ipak, ukoliko je vreme za uzimanje sledeće doze, zanemarite propuštenu dozu i uzmite potreb-nu sledeću dozu.
Ako naglo prestanete da uzimate lek DEXAMETHASON-NEOMYCI
Posle produžene terapije (preko 6 do 8 nedelja), primenu kapi treba postepeno obustavljati da bi se izbeglo vraćanje simptoma i znakova bolesti.
Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.
MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA
Lek DEXAMETHASON-NEOMYCIN, kao i drugi lekovi, može imati neželje-na dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih. DEXAMETHASON-NEOMYCIN može imati sledeća neželjena dejstva:
reakcije preosetljivosti, koje ne moraju da se jave odmah pošto ste počeli da koristite lek, i uključuju iritaciju, crvenilo, peckanje i upalu kože,
ulceracije prednjeg dela oka (korneje); recite Vašem lekaru ako osetite bol u oku i/ili imate zamagljen vid, koji ne prolazi za nekoliko minuta,
povišen pritisak u oku koji može da dovede do problema sa vidom,
učestala ili produžena upotreba leka može da dovede do katarakte (zamučenja očnog sočiva),
neka oboljenja mogu da dovedu do istanjivanja nekih delova oka, pa kortikosteroidna terapija može da izazove perforaciju očne jabučice,
Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko ne-željeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.
KAKO ČUVATI LEK DEXAMETHASON-NEOMYCIN Čuvati van domašaja i vidokruga dece.
Rok upotrebe 2 godine
Lek se ne sme koristiti posle isteka roka upotrebe označenog na pako-vanjul
Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.
Čuvanje
Čuvati na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju.
Posle prvog otvaranja čuvati na temperaturi do 25°C, u originalnom pa-kovanju najduže 10 dana..
Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti u kućni otpad. Pitajte svog far-maceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.
Neupotrebljeni lekse uništava u skladu sa važećim propisima.
DODATNE INFORMACIJE
Šta sadrži lek DEXAMETHASON-NEOMYCIN
Sadržaj aktivnih supstanci: 1 ml rastvora sadrži 1 mg deksametazon–fosfata (u obliku deksametazon-natrijum-fosfata) i 3,5 mg neomicina (u obliku neomicin-sulfata).

POSTAVI ODGOVOR