Hipermagnezijemija (Hypermagnesiaemia)

0
396

Hipermagnezijemija(Hypermagnesiaemia)Kada je koncentracija magnezijuma u serumu preko 1,48 mmol/l, kažemo da je reč o hipermagneziemiji. U hipermagneziemiji koja je blaga, može se pojaviti hipotenzija, zbog periferne vazodilatacije, a ponekad, i muka sa povraćanjem; Kada je serumska koncentracija izmedu 2,50 i 3,50, javljaju se: somnolencija, konfuzija, letargija sa depresijom i odsustvom dubokih tetivnih refleksa; a u slučajevima iznad 5,00 mmol/l, može doći do kome i smrti, zbog opšte slabosti, paralize skeletnih mišića i depresije centra za disanje.

Na EKG-u se zapaža produženje P-R intervala, proširenje QRS kompleksa i elevacija T talasa.

Terapija:

U osoba sa normalnom renalnom funkcijom:

a) infuzija izotoničkog fiziološkog rastvora;

b) snažni diuretici, kao što je furosemid (0,5 do 2 mg/kr, i.v.); c) i.v. infuzija kalcijuma može privremeno da neutrališe neuro mišićno delovanje hipermagneziemije.

Kada je u pitanju osoba sa bolesnim bubregom, neophodno ju je lečiti dijalizom uz korišćenje dijalizata, bez magnezijuma.

Neophodna je hospitalizacija.

POSTAVI ODGOVOR