Mitralna stenoza

0
331

Mitralna_stenozaDEFINICIJA: Izazvana je suženjem mitralnog otvora, nastalim zbog međusobnog srastanja KOMISURE, KUSPISA ILI TENDINOZNIH HORDI
-Sužena mitralna valvula ima levkast oblik, a otvor ličI na riblja usta (rupa za dugme)
-Na fibrozna izmenjene listiće često se talože soli Ca, ponekad prožimaju i mitralni prsten
-Češće se javlja kod žena
ETIOLOGIJA: u 99% posledica je reumatoidnog artritisa
PATOGENEZA: Normalna površina mitralne valvule iznosi 4-6cm2. Suženje do 2,5cm2 onemogućava normalno pražnjenje LP, pa dolazi do pritiska u njoj i nastaje PASIVNA PLUĆNA HIPERTENZIJA. U tpm stadijumu počinju da se javljaju simptomi
-Kada pritisak u LP dostigne kritičnih 27kPa (površina mitralne valvule je tada oko 1,5cm2) dolazi do konstrikcije plućnih arteriola, koja treba da sprečI značajniji porast hidrostatskog pritiska u plućnim kapilarima, što bi dovelo do edema. To je AKTIVNA PLUĆNA HIPERTENZIJA.
Vremenom se stvaraju promene u plućnim kapilarima i arterijama i zadebljanje zida k.s
-Sve ove promene u plućnoj cirkulaciji opterećuju DK hipertrofija i dilatacija insuficijencija DK tj. INSUFICIJENCIJA DESNOG SRCA
-Najvažniji hemodinamski nalaz u mit.stenozi, je razlika u pritiscima između LP i LK u dijastoli
KLINIČKI:
-DISPNEA je glavni simptom; kod manih suženja javlja se samo u naporu, dok se kod većih ispoljava kao ortopnea, srčana astma i Acc edem pluća
-HEMOPTIZIJE: posledica su rupture krvnih sudova
-RECIDIVIRAJUĆI BRONHITIS: sa kašljem i sukrvičavim ispljuvkom
-SIMPTOMI PEKTORALNE ANGINE: pri naporu
-PROMUKLOST: pri jakoj dilataciji LP zbog kompresije n.recurensa
-FACIES MITRALIS: cijanoza jagodica, usana i nosa; javlja se kasno; nastaje zbog periferne vazikonstrikcije, zbog smanjenog MV
AUSKULTACIJA: postoje 4 tipična znaka mitralne stenoze:
1.NAGLAŠEN 1.TON: najbolje se čuje na vrhu srca;
nastaje zbog naglog zatvaranja mitralnog zaliska
2.ZVUK OTVARANJA MITRALNE VALVULE: neposredno posle 2.srčanog tona (u ranoj dijastoli) i nastavlja se u dobovanje;
čuje se levo pored sternuma ili na vrhu srca
3.DIJASTOLNI ŠUM: čuje se odmah posle zveka otvaranja mitrelne valvule u fazi punjenja komore; čuje se samo u sredini dijastole = srednji dijastolni šum;
mesto najbolje čujnosti je vrh srca;
najbolje se čuje zvonom stetoskopa;
obavezno slušati u levom dekubitusu;
lagani zamor (nekoliko čučnjeva), pomaže da se bolje čuje;
zvono treba držati bez pritiska;
čuje se kao grmljavina iz daljine, ili kao kotrljanje točka
4.PRESISTOLNI ŠUM (ili kasni dijastolni) vreme pretlomorne kontrakcija;
čuje se u svakoj mitr.stenozi sa normalnim ritmom;
ovaj šum je KREŠENDO-postepeno se pojačava
Ako nastane plućna hipertenzija dolazi do naglašenog 2.tona nad pulmonalkom
EKG: Dvofazni P-talas=P mitrale (jedan deo P talasa odgovara depolarizaciji DP, a drugi depolarizaciji LP)
RTG: 1.Uvećana LP: -na desnoj konturi vidi se dupli pretkomorski luk
-na levoj konturi vidi se ispunjen srčani zaliv
-u levom profilu=uvećana LP potiskuje jednjak ispunjen kontrast.
2.Grane a.pulmonalis su nabreklehilusi (mogu se videti i kalcifikacije zalistaka)
KOMPLIKACIJE:
1.Acc EDEM PLUĆA: može se razviti uvek kada Pa u LP pređe 30-50mmHg (fizički napor, uzbuđenje, insuficijencija pluća). U odmaklom stadijumu, kada poraste vaskularni otpor u plućima, edem se ne javlja
2.ATRIJALNE FIBRILACIJE: apsolutna artimija komora
3.TROMBOZE PRETKOMORA
4.SubbAcc BAKTERIJSKI ENDOKARDITIS
5.PLUĆNA HIPERTENZIJA: dovodi do insuficijencije desnog srca; tromboze u nogama i DP  embolije pluća
DIF.DG:
-urođene srčane mane sa L-D šantom (sa dijastolnim šumom na vrhu)
-chr bronhopulmonalne bolesti (kašalj, hemoptizije)
Nakon reumatske groznice simptomi se ispolje kroz 20-tak godina
Čest uzrok smrti je zastojna insuficijencija srca
TERAPIJA:
Asimptomastki oblici se ne leče
1.Medikamenrozna Th: kod umerenih simptoma:
-izbegavanje napora, diuretici, NaCl
-insuficijencija srca=digitalis
-primena antikoagulanasa stalno (embolije)
2.Hiruška Th:
-Na zatvorenom srcu = KOMISUROTOMIJA
-Na otvorenom srcu = ZAMENA VALVULE; Veštačka valvula može biti mehanička ili biološka. MEHANIČKA VALVULA je trajnija, ali zahteva stalnu primenu antikoagulanasa i podložnija je infekcijama, dok je BIOLOŠKA VALVULA manje trajna, ali se ne inficira i ne zahteva antikoagulanse
3.Širenje stenoze: pomoću katetera sa balonom “BALON DILATACIJA”

POSTAVI ODGOVOR